Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden HilRo Accounting & Financial Services

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en zijn geldig vanaf 24 mei 2018.

A Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
 • 2. Opdrachtnemer: HilRo Accounting & Financial Services/Administratiekantoor HilRo die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert.
  HilRo Accounting & Financial Services/Administratiekantoor HilRo, adviseurs voor ondernemers, is een eenmanszaak die bestaat uit natuurlijke personen. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 • 3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
 • 4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
 • 5. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 • 6. Betrokkene: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
 • 7. Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
 • 8. Sub-verwerker: Een andere Verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.
 • 9. Verwerkingsverantwoordelijke/Verantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • 10. Bijzondere persoonsgegevens: Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
 • 11. Datalek/Inbreuk in verband met persoonsgegevens: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
 • 12. Derden: Anderen dan Opdrachtgever en Opdrachtnemer en zijn Medewerkers.
 • 13. Meldplicht datalekken: De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).
 • 14. Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij Opdrachtgever of bij Opdrachtnemer, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.
 • 15. Onderliggende opdracht: De opdracht zoals bedoeld onder A2.
 • 16. Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • 17. Persoonsgegevens van gevoelige aard: Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.
 • 18. Verwerken/Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • 19. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018

B Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 • 3. In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.
 • 4. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de eigenaar en van al degenen die voor de eenmanszaak werkzaam zijn, ongeacht de rechtsbetrekking waarin zij tot de eenmanszaak staan.
 • 5. Artikel N en O van deze algemene voorwaarden blijven gelden, ook nadat de Overeenkomst (of de Onderliggende opdracht) is geëindigd.

C Opdracht

 • 1. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 • 2. Voor zover voor de uitvoering van de opdracht de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk overleg worden gepleegd met de opdrachtgever. Bij het inschakelen van een derde zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
 • 3. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen over en weer de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. De opdrachtgever zal indien de overeenkomst eindigt het honorarium verschuldigd zijn over de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

D Gegevens Opdrachtgever

 • 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Hieronder dient mede te worden begrepen de documenten die de Opdrachtnemer zegt nodig te hebben in het kader van de vaststelling van de identiteit van de Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de benodigde gegevens ter vaststelling van zijn identiteit voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer te verstrekken.
 • 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.

E Uitvoering Overeenkomst

 • 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd..
 • 2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer wenselijk is. De kosten van deze aan te wijzen persoon of derde worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 • 3. De uitvoering van de overeenkomst is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

F Honorarium

 • 1. Het honorarium voor uitvoering van de opdracht wordt vastgesteld en gedeclareerd aan de hand van de aard en de omvang van de werkzaamheden.
 • 2. Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

G Betaling, verzuim, rente, opschorting en invorderingskosten

 • 1. Betaling van elke declaratie van Opdrachtnemer dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder enige aftrek of verrekening, ten kantore van Opdrachtnemer dan wel op één van de bankrekeningen van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege terstond in verzuim en vanaf de eerste datum van het verzuim over het gehele bedrag van de declaratie, inclusief omzetbelasting, voor zover niettijdig voldaan, een vertragingsrente verschuldigd aan Opdrachtnemer gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 • 2. Bezwaren tegen een declaratie en alle overige reclames dienen schriftelijk binnen uiterlijk 14 dagen na declaratiedatum bij Opdrachtnemer te worden ingediend, doch heffen de betalingsverplichting nimmer op.
 • 3. Bij niet-tijdige voldoening van één of meer declaraties is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van alle werkzaamheden/verrichtingen/adviezen jegens de opdrachtgever op te schorten, totdat opdrachtgever alle opeisbare vorderingen van Opdrachtnemer heeft voldaan.
 • 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Opdrachtnemer maakt ter zake de invordering van elke onvoldane, opeisbare vordering op de opdrachtgever, waaronder alle kosten van een incassobureau of een advocaat, komen geheel voor rekening en ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de niet-tijdig voldane, opeisbare vordering, zulks met steeds een minimum van € 150,– exclusief omzetbelasting.

H Aansprakelijkheid

 • 1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer bij uitvoering van een opdracht is beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor betreffende opdracht met een maximum van € 10.000,–.
 • 2. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Opdrachtnemer binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

I Opschortingsrecht

 • 1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

J Toepasselijk recht en forumkeuze

 • 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

K Verwerking

 • 1. Opdrachtnemer Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met Opdrachtgever is overeengekomen in de Onderliggende opdracht. Dit Verwerken doet Opdrachtnemer niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Onderliggende opdracht, tenzij Opdrachtnemer op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet worden gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)). Indien Opdrachtnemer van mening is dat een instructie een inbreuk maakt op de AVG stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis.
 • 2. De Verwerking vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor Opdrachtgever verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat hij het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Opdrachtnemer. Als Opdrachtnemer een zelfstandige verplichting mocht hebben op basis van wettelijke voorschriften of geldende beroeps- en gedragsregels met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leeft hij deze verplichtingen na.
 • 3. Opdrachtgever is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient Opdrachtgever vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat hij voldoet aan de op hem als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die zijn gemaakt in deze Overeenkomst.
 • 4. Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alleen Zijn Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel K 5. Opdrachtnemer beperkt de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Opdrachtnemer zorgt er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat hij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
 • 5. Opdrachtnemer kan andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Opdrachtnemer niet beschikt. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zal Opdrachtnemer die SubVerwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Met acceptatie van deze algemene voorwaarden en de daarin opgenomen Overeenkomst geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van Sub-Verwerkers.
 • 6. Voor zover mogelijk verleent Opdrachtnemer Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van Zijn verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Opdrachtnemer (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zendt hij deze verzoeken door naar Opdrachtgever. Opdrachtgever handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Opdrachtnemer natuurlijk behulpzaam kan zijn als hij in het kader van de Onderliggende opdracht toegang heeft tot deze Persoonsgegevens. Hiervoor kan Opdrachtnemer kosten in rekening brengen.
 • 7. Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens voornamelijk Verwerken binnen de Europese Economische Ruimte. Uitzonderingen hierop kunnen plaatsvinden wanneer Opdrachtnemer de nodige maatregelen hebben getroffen voor verwerkingen buiten de EER. Met acceptatie van deze algemene voorwaarden geeft Opdrachtgever toestemming voor de Verwerkingen buiten de EER voor zover Opdrachtnemer maatregelen heeft getroffen voor verwerkingen buiten de EER.
 • 8. Als Opdrachtnemer een verzoek krijgt om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doet hij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordeeld Opdrachtnemer eerst of hij van mening is dat het verzoek bindend is, of dat hij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte van het verzoek. Opdrachtnemer probeert dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor Opdrachtgever mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Opdrachtnemer Opdrachtgever op de hoogte mocht stellen dan zal Opdrachtnemer ook met Opdrachtgever overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Opdrachtnemer ter beschikking zal stellen.

L Beveiligingsmaatregelen

 • 1. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
 • 2. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Opdrachtnemer heeft genomen en is van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.
 • 3. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.
 • 4. Opdrachtnemer biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als Opdrachtgever de wijze waarop Opdrachtnemer de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren, dan kan Opdrachtgever hiertoe een verzoek aan Opdrachtnemer doen. Opdrachtnemer zal hierover Gezamenlijk met Opdrachtgever afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt aan Opdrachtnemer een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

M Datalekken

 • 1. Als er sprake is van een Datalek dan stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan op de hoogte. Opdrachtnemer streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat hij dit Datalek heeft ontdekt, of zo snel mogelijk nadat hij daarover door zijn Sub-verwerkers is geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel S van deze Overeenkomst. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarbij voorzien van de informatie die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. Opdrachtnemer zendt de melding van Zijn Sub-verwerker aan Opdrachtgever door. Ook van de door Opdrachtnemer, of Zijn Sub-verwerker, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houdt hij Opdrachtgever op de hoogte.
 • 2. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 • 3. Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

N Geheimhoudingsplicht:

 • 1. Opdrachtnemer houdt de van Opdrachtgever verkregen Persoonsgegevens geheim en verplicht Zijn Medewerker en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Medewerkers van Opdrachtnemer nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde Persoonsgegevens geheimhouding in acht op basis van de geldende regelgeving.

O Aansprakelijkheid

 • 1. Opdrachtgever staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze algemene voorwaarden niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
 • 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Opdrachtgever niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Opdrachtnemer in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Opdrachtnemer worden opgelegd ten gevolge het handelen van Opdrachtgever.
 • 3. De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en /of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

P Overdraagbaarheid Overeenkomst

 • 1. Het is voor Opdrachtgever en Opdrachtnemer, behalve als beide partijen Gezamenlijk schriftelijke anders afspreken, niet toegestaan om deze algemene voorwaarden en de rechten en de plichten die samenhangen met deze algemene voorwaarden over te dragen aan een ander.

Q Beëindiging en teruggave/vernietiging Persoonsgegevens

 • 1. Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zal Opdrachtnemer de door Opdrachtgever aan hem verstrekte Persoonsgegevens aan Opdrachtgever terug overdragen of – als Opdrachtgever hem daarom verzoekt – vernietigen. Opdrachtnemer zal uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als hij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht is.
 • 2. De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn voor rekening van Opdrachtgever. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als Opdrachtgever daarom vraagt dan geeft Opdrachtnemer vooraf een kostenopgave.

R Aanvullingen en wijziging Overeenkomst

 • 1. Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij.
 • 2. Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of eisen van Opdrachtgever kan aanleiding zijn om deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen.

S Slotbepalingen

 • 1. Op verzoek van Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer Opdrachtgever alle informatie ter beschikking die nodig is om nakoming van de in deze algemene voorwaarden neergelegde verplichtingen aan te tonen. Opdrachtnemer maakt audits mogelijk, waaronder inspecties door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever gemachtigde controleur en dragen eraan bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor rekening van Opdrachtgever. Ook eventuele audits bij Sub-verwerkers van Opdrachtnemer zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 • 2. Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.
 • 3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.
 • 4. Deze algemene voorwaarden zijn hoger in rang dan andere gesloten overeenkomsten, tenzij er in deze overeenkomsten expliciet naar een afwijking op een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt verwezen.
 • 5. Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Opdrachtnemer treedt dan met Opdrachtgever in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.
 • 6. Mededelingen in het kader van deze algemene voorwaarden zullen door Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden gedaan aan de toepasselijke contactpersonen.

U kunt de algemene voorwaarden hier downloaden als PDF document.

Neem contact op!

Laat hier een bericht achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verzenden..

©[2017~2018] Administratiekantoor HilRo  | Website by Original1 design | Algemene voorwaarden | Contact

Log in met je login gegevens

Gegevens vergeten?